Načítám...
Zaslat poptávku
English
Zaslat poptávku

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana dat

Správce osobních údajů a provozovatel webu:

Compteq.io s.r.o.
Teslova 1120/1, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 775 451

e-mail: info@compteq.io

 

Společnost Compteq.io s.r.o. dbá na to, aby při zpracování poskytnutých osobních údajů přes tyto webové stránky byly dodrženy všechny zásady zpracování osobních údajů vyplývající z platné legislativy. Compteq.io s.r.o. je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a nese za ně odpovědnost v souladu s platnými právními nařízeními, tzn. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu s tuzemskou legislativou navazující na GDPR. Cílem tohoto dokumentu je informovat uživatele webových stránek o rozsahu a způsobu ukládání osobních údajů, právech uživatele a možnosti svá práva uplatnit.

 

Co jsou to osobní údaje?

Dle GDPR se osobními údaji (OÚ) rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

 

Jak používáme Vaše osobní údaje?

Vámi poskytnuté OÚ budou používány za účelem Vašeho kontaktování v souvislosti s výběrovým řízením na aktuálně volné pracovní pozice, na které se přihlásíte v pozici uchazeče o zaměstnání. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s výběrovým řízením. Ti, kdo budou zpracovávat Vaše OÚ jsou vázáni dohodami o mlčenlivosti.

 

Budeme se o Vaše OÚ s někým dělit?

Vaše údaje nebudou nikdy poskytovány či prodávány třetím stranám za účelem obchodu.

 

A co bude dál s Vašimi OÚ?

Po skončení výběrového řízení budou Vaše OÚ skartovány. Pouze na základě Vaší písemné žádosti mohou být Vaše OÚ uchovány pro možné další výběrové řízení.

 

Compteq.io s.r.o. a cookies?

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat údaje o Vaší návštěvě a údaje díky němu získané jsou využívány při dalších návštěvách webové stránky. Compteq.io s.r.o. nepoužívá cookies, takže nedochází ke zpracování OÚ.

 

Na co máte nárok?

Jako uživatel stránek a poskytovatel OÚ máte právo vyžádat si informace o tom, jaké OÚ o Vás uchováváme. Pokud by byly tyto informace nesprávné, neúplné či nerelevantní, máte možnost požádat nás o jejich opravu či odstranění.

 

Dle GDPR máte právo požadovat od správce dat:

  • právo odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováváním osobních údajů;
  • právo požadovat na správci přístup ke svým osobním údajům;
  • právo na opravu či výmaz svých osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky, pokud nejsou splněny podmínky v čl. 22 GDPR;
  • právo být bez zbytečného odkladu informován, pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, které bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Co je naším cílem?

Společnost Compteq.io s.r.o. dbá na to, aby při zpracování poskytnutých osobních údajů přes tyto webové stránky, byly dodrženy všechny zásady zpracování osobních údajů vyplývající z platné legislativy. Vámi poskytnuté údaje nebudou využívány k marketingovým účelům, ale pouze k Vašemu kontaktování jako uchazeče o zaměstnání. Rádi bychom aby jak úspěšní, tak neúspěšní uchazeči měli s výběrovým řízením a zpracováním OÚ v naší společnosti jen ty nejlepší zkušenosti.

 

Odmítnutí odpovědnosti

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Compteq.io s.r.o. jakožto správci pro účely oslovení, výběrového řízení a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.