Načítám...
Zaslat poptávku
English
Zaslat poptávku

Všeobecné obchodní podmínky Compteq.io s. r.o.

Platnost od: 01-2024

1.       Základní ustanovení

1.1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky Compteq.io s.r.o. (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy při dodávkách produktů a služeb společnosti Compteq.io s.r.o., se sídlem Teslova 1120/1, 301 00, IČO: 25241494, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 12038 (dále jen „Dodavatel“) právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům jako odběratelům (dále jen „Objednatel“). Dodavatel a Objednatel jsou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách označováni společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“.

1.2.     Všeobecné obchodní podmínky se uplatní na práva, povinnosti a právní poměry mezi Dodavatelem a Objednatelem:

1.2.1.       v souvislosti s uzavíráním a plněním jednorázové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“); nebo

1.2.2.       v souvislosti s plněním uzavřené rámcové kupní smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“), na základě které mohou být uzavírány samostatné dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“).

1.3.     Objednatel bere na vědomí, že nemá-li s Dodavatel uzavřenou Rámcovou smlouvu, je povinen se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami řídit od okamžiku podání Objednávky Dodavateli v návaznosti na přijatou Cenovou nabídku. Nebyla-li Cenová nabídka podána, je Objednatel povinen se Všeobecnými obchodními podmínkami řídit od okamžiku, kdy se s nimi seznámí, a to buď prostřednictvím webových stránek Dodavatele, případně v okamžiku, kdy jsou mu Všeobecné obchodní podmínky zaslány současně s Potvrzením nebo v rámci vzájemné komunikace s Dodavatelem, a to podle toho, co nastane dříve.

1.4.     Uzavírání Smluv a Dílčích smluv na základě Rámcové smlouvy upravuje článek 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.5.     Předmětem Smluv a Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy je dodání produktů a/nebo služeb (dále jen „Produkty/Služby“) a dále závazek Objednatele zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu za řádně a včas dodané Produkty a/nebo Služby.

1.6.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují:

1.6.1.       Proces uzavření Smlouvy a Dílčí smlouvy

1.6.2.       Cenu Produktů/Služeb

1.6.3.       Platební podmínky

1.6.4.       Dodací podmínky

1.6.5.       Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.6.6.       Reklamační podmínky

1.6.7.       Práva duševního vlastnictví

1.6.8.       Odpovědnost za škodu

1.6.9.       Ustanovení vyšší moci

1.6.10.   Ukončení Smlouvy a Rámcové smlouvy

1.6.11.   Ochranu osobních údajů

1.6.12.   Závěrečná ustanovení

2.       Uzavření Smlouvy a Dílčích smluv

2.1.          Objednatel je před podáním objednávky Produktů/Služeb (dále jen „Objednávka“) a uzavřením Smlouvy nebo Dílčí smlouvy oprávněn vyžádat si od Dodavatele pro upřesnění ceny a specifikace Produktů/Služeb závaznou cenovou nabídku na dodávku Produktů/Služeb (dále jen „Cenová nabídka“). Ceny Produktů/Služeb jsou platné po dobu 30 kalendářních dnů od okamžiku doručení Cenové nabídky Objednateli, pokud Cenová nabídka nestanoví jinak. V případě, že ve lhůtě dle předchozí věty Objednatel u Dodavatele podá Objednávku předmětných Produktů/Služeb definovaných v příslušné Cenové nabídce, je Dodavatel povinen v rámci potvrzení Objednávky (dále jen „Potvrzení“) postupem níže vycházet z cen uvedených v této Cenové nabídce. V opačném případě Cenová nabídka zaniká. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že na základě samostatné Cenové nabídky není Dodavatel povinen dodat. Produkty/Služby v ní uvedené.

2.2.          Objednatel zasílá Objednávku v písemné formě (poštou nebo emailem). Ústní nebo telefonické Objednávky jsou přípustné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě Smluvních stran.

2.3.          Na základě doručené Objednávky zašle Dodavatel Objednateli Potvrzení.

2.4.          V případě, že Potvrzení neobsahuje odchylky od Cenové nabídky nebo Objednávky, je Smlouva nebo Dílčí smlouva uzavřena okamžikem doručení Potvrzení Objednateli.

2.5.          V případě, že Potvrzení obsahuje pouze nepodstatné odchylky od Cenové nabídky nebo Objednávky, je Objednatel oprávněn takové Potvrzení odmítnout, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení Potvrzení. Odmítne-li Objednatel Potvrzení v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, Smlouva nebo Dílčí smlouva není uzavřena. Smlouva nebo Dílčí smlouva je uzavřena marným uplynutím lhůty pro odmítnutí Potvrzení, případně okamžikem, kdy Objednatel Potvrzení obsahující nepodstatné odchylky písemně potvrdí, dle toho, co nastane dříve. Nepodstatnou odchylkou se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí taková odchylka v množství nebo ceně Produktů/Služeb, která nepřesahuje 5 % oproti ceně Produktů/Služeb uvedené v Cenové nabídce nebo Objednávce, oproti množství uvedeném v Objednávce, případně odchylka od předpokládaného termínu dodání uvedeného v Přehledu produktů/služeb a ceníku o méně než 30 dnů (dále jen „Nepodstatná odchylka“).

2.6.          V případě, že by Potvrzení mělo obsahovat odchylky, které nelze považovat za Nepodstatné odchylky, je Smlouva nebo Dílčí smlouva uzavřena okamžikem, kdy si náležitosti Smlouvy nebo Dílčí smlouvy Objednatel s Dodavatelem vzájemně písemně potvrdí.

2.7.          Pokud je Smlouva uzavřena postupem dle odst. 2.4 Všeobecných obchodních podmínek, zasílá Dodavatel Objednateli společně s Potvrzením pro forma fakturu. V případě postupu podle odst. 2.5 nebo 2.6 Všeobecných obchodních podmínek zasílá Dodavatel Objednateli pro forma fakturu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy.

2.8.          Smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Není-li pro forma faktura vystavená podle odst. 2.7 Všeobecných obchodních podmínek ze strany Objednatele uhrazena ani do 3 měsíců od jejího vystavení, Smlouva zaniká. Pokud Objednatel Produkt/Službu nadále požaduje, je nutné zaslat Dodavateli novou Objednávku postupem dle odst. 2.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Toto ustanovení neplatí v případě zakázkového vývoje a výroby speciálních zařízení.

2.9.          Na uzavírání Rámcové smlouvy se odst. 2.1 - 2.6 Všeobecných obchodních podmínek neuplatní.

2.10.      Ustanovení uvedená ve Smlouvě a Rámcové smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.       Cena Produktů/Služeb

3.1.          Přehled produktů/služeb a ceník, který je uveden na webové stránce Dodavatele, je pouze informativní. Dodavatel má právo na jednostrannou změnu Přehledu produktů/služeb a ceníku. Změna se nedotkne již uzavřených Smluv a Dílčích smluv.

3.2.          Závazná cena Produktů/Služeb je stanovena v Potvrzení učiněném postupem podle odst. 2.3 - 2.6 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3.3.          Cena v Přehledu produktů/služeb a ceníku nebo v Cenové nabídce nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), není-li stanoveno jinak, ani cenu dopravy.

3.4.          V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv části ceny Produktů/Služeb je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

4.       Platební podmínky

4.1.          Dodavatel má právo požadovat zálohu, platbu hotově nebo platbu předem. Záloha nebo platba hotově či předem bude zpravidla požadována při první dodávce Objednatele (při první Smlouvě uzavřené na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek).

4.2.          Platba po dodání Produktu/Služeb na základě faktury je možná pouze pokud je mezi Smluvními stranami uzavřena Rámcové smlouva. Splatnost faktury činí 15 dnů, pokud není na faktuře uvedeno něco jiného.

4.3.          Při platbě ze zahraničí nebo v jiné měně než CZK, bude použita úhrada poplatků „OUR“. Poplatky odesílající banky uhradí příkazce platby, poplatky převádějících bank a banky příjemce uhradí příjemce platby.

4.4.          Úhradou faktury se rozumí den, kdy byla celá částka připsána na účet Dodavatele.

4.5.          Zakoupený Produkt lze po vzájemné dohodě vrátit Dodavateli. Při vrácení nebo výměně již zakoupeného Produktu do 3 měsíců od dodání, může být účtován storno poplatek ve výši 10 % z ceny Produktu bez DPH, při vrácení nebo výměně již zakoupeného Produktu po 3 měsících od dodání, může být účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny produktu bez DPH. Nejdelší možná doba vrácení je 6 měsíců od dodání Produktu. Vrátit lze pouze Produkt nepoužitý. Toto ustanovení neplatí v případě zakázkového vývoje a výroby speciálních zařízení.

5.       Dodací podmínky u Produktů

5.1.          Dodání Produktů se řídí FCA Incoterms 2020.

5.2.          Termín dodání je uveden v Potvrzení podle odst. 2.3 - 2.6 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.3.          Dodavatel má právo na jednostrannou změnu potvrzeného termínu dodání. O této skutečnosti Dodavatel bez zbytečného odkladu informuje Objednatele. Změna termínu dodání není považována za porušení Smlouvy nebo Dílčí smlouvy.

5.4.          Místem plnění je Distribuční a servisní místo. Objednatel v Objednávce uvede požadovaný způsob dopravy a místo určení, pokud tak neučiní, bude produkt odeslán na fakturační adresu přepravní službou (dopravuje pouze v pracovní dny).

5.5.          Dodací lhůta závisí na typu Produktu a objednaném množství. Závazný termín je uveden u každé položky v Potvrzení.

5.6.          Vlastnické právo k Produktu přechází na Objednatele zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na Produktu přechází na Objednatele převzetím Produktu ze strany dopravce nebo osobním převzetím.

5.7.          Potvrzeným termínem dodání se rozumí den předání prvnímu přepravci nebo den osobního převzetí v distribučním a servisním místě Dodavatele na adrese Compteq.io s. r.o., Teslova 1120/1, 301 00 Plzeň (dále jen „Distribuční a servisní místo“).

5.8.          Pokud není součástí dodávky, je veškerá technická dokumentace k dispozici na webových stránkách Dodavatele či na vyžádání.

6.       Práva z vadného plnění a záruka za jakost u Produktů

6.1.          Dodavatel odpovídá za to, že Produkt nemá ke dni předání faktické nebo právní vady a je poskytován ve shodě se Smlouvou nebo Dílčí smlouvou, tedy je poskytován v kvalitě, rozsahu a v době sjednané mezi Smluvními stranami.

6.2.          Dodavatel zároveň poskytuje Objednateli záruku, že každá část Produktu, která byla vyrobena Dodavatelem, bude mít vlastnosti stanovené ve Smlouvě, v Dílčí smlouvě nebo technické dokumentaci k Produktu a bude způsobilá k použití pro účely stanovení ve Smlouvě nebo v Dílčí smlouvě, a to po dobu 36 měsíců.

6.3.          Individuálně lze sjednat prodloužení záruční doby podle odst. 6.2 Všeobecných obchodních podmínek až na 60 měsíců, kdy takový požadavek Objednatel uvede v Objednávce. Prodejní cena Produktu se v takovém případě navyšuje o 5 % oproti ceně Produktu indikativně uvedené v Přehledu produktů a ceníku, případně v Cenové nabídce. Individuální prodloužení záruky lze sjednat pouze u Produktu vyrobeného Dodavatelem.

6.4.          Na dodané Produkty od jiných výrobců, případně části Produktu, které vyrobil výrobce odlišný od Dodavatele, se vztahují záruční doby a podmínky uplatnění záruky těchto výrobců. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Dodavatele záruční listy takových výrobců. Dodavatel zašle Objednateli záruční list výrobce bez zbytečného odkladu po vyžádání.

6.5.          Záruční doba počíná běžet dnem dodání Produktu.

6.6.          Záruka se nevztahuje na vady způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, atmosférickým výbojem, mechanickým poškozením, kolísáním napájecího napětí mimo povolenou mez (především přepětím). Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací nebo montážními pracemi, pokud nejsou provedeny Dodavatelem, použitím Produktu v rozporu s technickou dokumentací, neodbornou opravou nebo jiným neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem v podmínkách neodpovídajících technické dokumentaci. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozováním Produktu v rozporu s technickou dokumentací nebo vady způsobené běžným opotřebením Produktu.

6.7.          Záruka podle odst. 6.2, event. 6.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek zaniká, pokud Objednatel bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele provede sám nebo prostřednictvím třetí strany nemající oprávnění od Dodavatele modifikaci nebo opravu kterékoliv dodané části Produktu. Záruka zároveň zaniká v okamžiku, kdy se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny Produktu nebo jakékoliv její části.

6.8.          Na nové součástky a díly Produktu, které byly vyměněny v souvislosti s vadným plněním Dodavatele, neběží nová záruční doba. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou nemohl Objednatel Produkt užívat v důsledku prováděných oprav.

7.       Reklamační podmínky u Produktů

7.1.          Vady Produktu uplatňuje Objednatel písemně v Distribučním a servisním místě.

7.2.          Přijetí reklamace Dodavatel Objednateli písemně potvrdí.

7.3.          Objednatel je povinen vady Produktu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději pak do 10 dnů od okamžiku, kdy se o vadě Produktu dozví. Vady, které jsou pro Objednatele zjevné při převzetí Produktu, je Objednatel povinen vytknout při převzetí. Objednatel je povinen vadu Produktu popsat a uvést, jak se projevuje.

7.4.          Odstranění vady provede Dodavatel buď formou opravy v Distribučním a servisním místě, výměnou za bezvadný Produkt nebo při servisním zásahu. Pokud Objednatel způsob odstranění vady při reklamaci nezvolí, může jej zvolit Dodavatel s ohledem na charakter vady Produktu.

7.5.          Záruka bude uznána, pouze pokud Objednatel předloží dodací list potvrzující záruku. Pokud dodací list nebude předložen, záleží na Dodavateli, zda na základě svých vnitřních záznamů záruku uzná, či nikoliv.

7.6.          Pokud se během záruční opravy zjistí, že reklamace je neoprávněná, budou Objednateli účtovány veškeré doposud vynaložené náklady spojené s opravou Produktu.

7.7.          Záruční servis je prováděn výhradně v Distribučním a servisním místě Dodavatele. Reklamace jsou přijímány pouze v pracovní dny a to od 8 do 16 hod.

7.8.          Pokud je nutné provést odstranění vady formou servisu Produktu v místě instalace u Objednatele, bude servis proveden výhradně v pracovní dny od 8 do 16 hod. Objednatel je povinen v tomto případě hradit cestovní náklady a jiné účelně vynaložené náklady, a to i v případě, že je reklamace oprávněná.

7.9.          V případě, že není vada Produktu krytá zárukou nebo se nejedná o vadné plnění ze strany Dodavatele, může Dodavatel provést odstranění vady formou pozáručního servisu. Na podmínkách poskytnutí této služby se Objednatel s Dodavatelem dohodnou individuálně.

7.10.      V případě, že bude koncový zákazník Objednatele reklamovat Produkt u Objednatele, zavazuje se Objednatel vyřídit takovou reklamaci řádně a v souladu s právními předpisy. V případě, že nebude technicky možné takovou reklamaci vůči koncovému zákazníkovi Objednatele vyřídit, případně bude-li koncový zákazník Objednatele reklamovat Produkt u Dodavatele, zavazuje se Objednatel poskytnout svému koncovému zákazníkovi a Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost tak, aby mohla být reklamace řádně vyřízena (včetně poskytnutí záručního nebo dodacího listu koncovému zákazníkovi nebo Dodavateli). Nic v tomto odstavci Všeobecných obchodních podmínek nezbavuje Objednatele povinnosti vyřizovat reklamace svých koncových zákazníků ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Dodavatele za vadné plnění vůči koncovým zákazníkům Objednatele.

8.       Práva duševního vlastnictví

8.1.          V případě, že je součástí Produktu/Služby autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Autorský zákon“); či dílo, které naplňuje znaky díla chráněného dle Autorského zákona (dále jen „Autorské dílo“), je k takové části Produktu Dodavatelem Objednateli poskytována licence či podlicence (dále jen „Licence“), za podmínek dle tohoto článku 8 Všeobecných obchodních podmínek.

8.2.          Licence k Autorskému dílu nebo jeho části udělená Dodavatelem Objednateli dle odst. 8.1 Všeobecných obchodních podmínek je poskytována jako licence nevýhradní, územně a množstevně neomezená.

8.3.          Objednatel je oprávněn Autorského dílo užít pouze v původní podobě bez oprávnění k provádění změn; všemi způsoby užití; a k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či Dílčí smlouvy.

8.4.          Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k Autorskému dílu svému koncovému zákazníkovi.

8.5.          Dodavatel uděluje Objednateli Licenci s účinností ke dni předání Produktu/Služby, jejíž součástí je autorské dílo. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k Autorskému dílu.

8.6.          Odměna za poskytnutí Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně Produktu/Služby.

8.7.          Poskytnutí a užití Produktu/Služby, jehož součástí je Autorské dílo, se může řídit i licenčními podmínkami třetích stran. Objednatel je povinen se s takovými licenčními podmínkami seznámit a řídit se jimi.

9.       Další ujednání pro Produkty

9.1.          Objednatel se zavazuje, že bude odebírat Produkty za účelem jejich nasazení či prodeje a dodržovat pokyny týkající se Produktů tak, aby nepoškodil obchodní zájmy a jméno Dodavatele.

9.2.          Objednatel je povinen dodržovat právní předpisy týkající se dodávek vojenského a obdobného materiálu, případně Produktů, které s takovým materiálem souvisejí a na jehož distribuci se takové právní předpisy aplikují, a dále veškeré další interní pravidla a požadavky poddodavatelů Dodavatele, se kterými Dodavatel Objednatele seznámí či na které Objednatele upozorní.

10.   Odpovědnost za škodu

10.1.      Dodavatel nenese odpovědnost za škodu v případě, že dojde k poškození systémů Objednatele nebo poškození či ztrátě dat Objednatele nebo třetích stran, která se váže k převzatému Produktu/Službě, pokud byl Produkt/Služba poskytnut řádně a s odbornou péčí.

10.2.      Dodavatel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržel od Objednatele. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Produkt/Službu nebo její část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Obdobně se bude postupovat v případě, že si Dodavatel před poskytnutím Produktu/Služby výslovně vyžádá souhlas Objednatele s poskytnutím Produktu/Služby za podmínek požadovaných Objednatelem, upozorní Objednatele na rizika pro Objednatele nebo třetí strany z toho plynoucí a Objednatel k poskytnutí Produktu/Služby za specifikovaných podmínek udělí svůj souhlas.

10.3.      Smluvní strany se dohodly na omezení výše náhrady újmy vzniklé Objednateli. Dodavatel není odpovědný za ušlý zisk či jiné nepřímé a následné škody. Vznikne-li Objednateli nárok na náhradu újmy v souvislosti se Smlouvou či Dílčí smlouvou nebo jejich porušením ze strany Dodavatele, dohodly se Smluvní strany na tom, že případná výše náhrad újmy a/nebo smluvních pokut, které budou hrazeny Dodavatelem Objednateli, v součtu nepřevýší:

10.4.      částku ve výši 5 milionů korun českých, nebo

10.5.      souhrnnou cenu Produktů dle příslušných Smluv či Dílčích smluv, a to podle toho, která z těchto částek bude nižší.

10.6.      Limitace výše náhrady újmy podle odst. 10.3 se nevztahuje na újmu způsobenou úmyslně či hrubou nedbalostí, a dále na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech; takovou újmu je Dodavatel povinen nahradit v plné výši. Vyjma případů dle předchozí věty se limitace náhrady újmy vztahuje na veškerou újmu a toto ustanovení má přednost před jakýmikoliv jinými ujednáními v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

11.   Vyšší moc

11.1.      Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení s poskytnutím plnění nebo škodu druhé Smluvní strany způsobené vyšší mocí. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti ze smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků vznik či existenci těchto překážek předpokládala.

11.2.      Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění Smlouvy, Rámcové smlouvy nebo konkrétní Dílčí smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek způsobených vyšší mocí.

11.3.      Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.

11.4.      Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky je dotčená Smluvní strana povinna objektivně prokázat.

12.   Ukončení smlouvy

12.1.      Není-li stanoveno jinak, Smlouva nebo Rámcová smlouva (nestanoví-li Rámcová smlouva něco jiného), zaniká:

12.1.1.   řádným splněním závazků v ní obsažených,

12.1.2.   písemnou dohodou Dodavatele a Objednatele,

12.1.3.   odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy nebo Rámcové smlouvy,

12.1.4.   dalšími způsoby uvedenými v příslušných právních předpisech, zejména Občanském zákoníku.

12.2.      Za podstatné porušení Smlouvy nebo Rámcové smlouvy se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek považuje situace, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv části ceny Produktu po dobu delší než 30 dnů.

13.   Ochrana osobních údajů

13.1.      Dodavatel může zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně Objednatele (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o plnění Smlouvy, Rámcové smlouvy či Dílčí smlouvy), a to pro účely uzavření a plnění Smlouvy, Rámcové smlouvy či Dílčí smlouvy, ochranu právních nároků, vnitřní administrativní potřeby, evidenci a statistiku a plnění zákonných povinností. Objednatel má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování a právo obrátit se na dozorový úřad. Bližší informace jsou uvedené na webových stránkách společnosti Compteq.io s.r.o..

14.   Ochrana důvěrných informací

14.1.      Není-li uvedeno jinak, Objednatel musí uchovávat veškeré důvěrné informace, které od Dodavatele obdrží, utajené obvyklým způsobem charakteristickým pro ochranu takových informací. Tato povinnost trvá ještě 10 let po ukončení Smlouvy či Rámcové smlouvy. Objednatel musí uložit povinnost nezveřejňovat důvěrné informace ve stejném rozsahu, jaký stanoví Všeobecné obchodní podmínky, také svým zaměstnancům, zástupcům a třetím stranám poskytujícím součinnost, pokud jim byly takovéto informace poskytnuty.

14.2.      Objednatel není, bez předchozího výslovného souhlasu Dodavatele, oprávněn zveřejnit Dílčí smlouvu nebo Rámcovou smlouvu (vyjma případů, které Rámcová smlouva připouští) v registru smluv dle Zákona o registru smluv nebo ji zveřejnit jiným způsobem. Povinnost podle předchozí věty platí i v případě, že bude příslušná Dílčí smlouva nebo Rámcová smlouva přílohou smlouvy mezi Objednatelem a koncovým zákazníkem, která podléhá povinnosti zveřejnění podle Zákona o registru smluv.

14.3.      Právo užívat, sdělovat a zpřístupňovat důvěrné informace je dáno Objednateli pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných k zajištění řádného uplatnění a výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy či Rámcové smlouvy, nedá-li k jinému užívání, sdělování a zpřístupňování důvěrných informací Dodavatel souhlas.

14.4.      Bez ohledu na podobu, v jaké jsou informace zaznamenávány, důvěrné informace obsahují všechny informace, pokud se týkají Smlouvy, Rámcové smlouvy či konkrétní Dílčí smlouvy a jejich plnění (zejména informace o právech a povinnostech Smluvních stran a informace o cenách včetně informací uvedených v Cenové nabídce nebo Potvrzení) a Dodavatele (zvláště obchodní tajemství, informace o činnostech, struktuře, zisku/ztrátě nebo know-how Dodavatele, jakož i informace týkající se interních obchodních postupů a o obchodních a provozních tajemstvích Dodavatele), jakož i informace podléhající zvláštnímu utajení v souladu se zákonem, pokud v konkrétním případě Dodavatel nebo Objednatel nestanoví jinak.

14.5.      Pokud je jakákoli důvěrná informace přístupná bez řádného oprávnění, musí Objednatel neprodleně informovat Dodavatele a vynaložit veškeré úsilí, aby zajistil, že tyto informace nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

14.6.      Informace, které byly veřejně dostupné, nebudou za žádných okolností považovány za důvěrné, ledaže by tyto informace byly veřejně dostupné kvůli porušení povinnosti chránit důvěrné informace. Dále, důvěrné informace nezahrnují informace získané způsobem nezávislým na Smlouvě, Rámcové smlouvě či Dílčích smluv nebo na Dodavateli, a Objednatel tuto skutečnost prokáže. Nezahrnují také informace zveřejněné třetí osobou, která tyto informace neobdržela na základě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost.

14.7.      Pokud Objednatel bude povinen na základě příslušného právního předpisu či rozhodnutí jakéhokoli orgánu nebo soudu sdělit jakékoli důvěrné informace, musí v právně dovoleném rozsahu:

14.7.1.        neprodleně písemně oznámit Dodavateli takovýto požadavek na zveřejnění důvěrné informace;

14.7.2.        poskytnout Dodavateli přiměřenou pomoc na náklady a výdaje Dodavatele při snaze zabránit takovémuto zveřejnění. Pokud je Objednatel povinen i nadále v souladu s právními předpisy k jejich zveřejnění, Objednatel musí:

14.7.2.1.            zveřejnit pouze tu část důvěrných informací, kterou je na radu právního poradce Dodavatele, skutečně povinen zveřejnit; a

14.7.2.2.         po oznámení žádosti o sdělení důvěrných informací, vynaložit obchodně přiměřené úsilí pro získání záruky od příslušného soudu nebo jiného orgánu, že takovým důvěrným informacím bude poskytnuto důvěrné zacházení.

14.8.      V případě porušení povinnosti mlčenlivosti podle článku 14 těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany Objednatele, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, za každé takové porušení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

15.   Závěrečná ustanovení

15.1.    Každá ze Smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé Smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění Smlouvy nebo Rámcové smlouvy.

15.2.    Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Rámcové smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

15.3.    Veškeré změny Smlouvy mohou být mezi Smluvními stranami měněny pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.

15.4.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České republiky.

15.5.    Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající ze Smlouvy nebo z Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s takovou Smlouvu nebo Rámcovou smlouvou budou rozhodovány s konečnou platností u obecného soudu Dodavatele.

15.6.    Pokud je některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich část neúčinná nebo neplatná, zůstávají ostatní ustanovení Všeobecných obchodních podmínek v platnosti účinnosti a Smluvní strany se zavazují nahradit je ujednáními platnými a účinnými, která budou co nejvíce respektovat ujednání neplatná či neúčinná.

15.7.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.